Aihe: Vantaan Golfpuisto vastaa - Golfpiste.com

31.1.–7.2. - Live Scoring - Seuraa suomalaisten menestystä

[6][8]
KilpailuaSuomalaista

Vantaan Golfpuisto vastaa

Etusivu Foorumit Yleistä Vantaan Golfpuisto vastaa

Esillä 25 viestiä, 1 - 25 (kaikkiaan 64)
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • Vantaan Kaupunki on ilmoittanut tekevänsä tutkintapyynnön Vantaan Golfpuisto Oy:stä. Tutkintapyynnön perusteena on Vantaan Kaupungin näkemys siitä, että kaupungilta vuokrattua aluetta olisi käytetty maksulliseen maan läjitystoimintaan ilman lupaa, eikä sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen golfkenttänä. Lisäksi Vantaan Kaupungin selvitysten mukaan alueelle on tuotu maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät sallitut raja-arvot.
  Lisäksi Vantaan kaupunginjohtaja on YLE:n haastattelussa (https://yle.fi/uutiset/3-10261746) 19.6.2018 Vantaan Golfpuisto Oy:n tarjouskilpailuun osallistumiseen liittyen ilmoittanut, että ”Jo tarjouspyynnön ehtona oli se, että maanläjitystä ei tehdä, ja kun yrittäjä vakuutti, että hän ei sitä tule tekemään, hän tuli valituksi.”
  Julkisuudessa on myös esitetty väitteitä, että tarkoitus ei olisi rakentaa golfkenttää, vaan tehdä rahaa maan läjittämisellä.

  Muun muassa näihin väitteisiin Vantaan Golfpuisto Oy vastaa ja kertoo seuraa:

  Miten kaikki alkoi – Vantaan kaupungin kilpailutus alueen vuokraamisesta
  Vantaan Golfpuisto Oy ja sen perustajat ovat lähteneet hankkeeseen tarkoituksenaan rakentaa laadukas kaikille avoin 18 reikäinen golfkenttä kehä-III:n kupeeseen. Osallistuimme alkuvuodesta 2014 avoimeen tarjouskilpailuun alueen vuokraamisesta golfkentän rakentamista varten. Tarjouspyynnössä ei ollut ehtoa, jossa mitenkään olisi mainittu maanläjitys tai maan vastaanottaminen (alkuperäinen hakuilmoitus). Missään vaiheessa valintaprosessia Vantaan Kaupunki ei tuonut meille ilmi, että maan vastaanottaminen rahoituksen keinona olisi poissulkeva kriteeri. Myöskään tällaista vakuutusta ei tarjousvaiheessa eikä kilpailun voittamisen jälkeen vuokrasopimuksessa ole tehty.
  Vantaan kaupunki valitsi Vantaan Golfpuiston (silloinen Petikon Golf Oy) hakemuksen kilpailun voittajaksi kesäkuussa 2014, koska se kaupungin omien valintakriteereiden mukaan oli hakemuksista ylivoimaisesti paras. Kentän rahoitukseen ei hakemuksessa tai valintakriteereissä paneuduttu yksityiskohtaisesti.

  Rakentamisen aloitus – ensimmäiset yhdeksän reikää
  Jo kilpailutusvaiheessa yhtenä vaihtoehtonamme golfkentän suunnittelijaksi oli yksi tämän hetken kuumimpia golfkenttäarkkitehtejä, englantilainen Martin Ebert, joka sittemmin tuli valituksi suunnittelemaan Vantaan Golfpuiston kentän. Martin on vieraillut Vantaan Golfpuistossa ennen rakentamisen aloittamista ja sen aikana yli 20 kertaa. Martinin kanssa työskentely on ollut opettavaista. Olemme oppineet esimerkiksi sen, että hyvä golfkentän rakentamisen aikana suunnitelmia muutetaan, tarkennetaan ja parannetaan läpi projektin.
  Toimenpidelupa golfkentän rakentamiselle saatiin useita kuukausia odotettua myöhemmin ja kentän rakentaminen lähti käyntiin toukokuussa 2015. Koska kentänrakentamiseen on saatu toimenpidelupa, voidaan alueelle vastaanottaa maata ilman ympäristölupaa.
  Golfkentän rakentajaksi valittiin maineikas skotlantilainen golfkentänrakennusyritys Nelson & Vecchio, jonka työntekijät ovat rakentaneet golfkenttiä ympäri Eurooppaa. Golfkentän rakentamisesta vastasi projektinjohtajana Kai Hulkkonen.
  Golfkentän ensimmäiset yhdeksän reikää sijoittuu laaksomaiselle alueelle, jonka reunat ovat ylempänä ja keskellä virtaa oja. Etuysin maastomuodot tarjoavat luontaisesti hyvät puitteet mielenkiintoisen golfkentän rakentamiseen, eikä sille suunniteltu laajoja maansiirtotöitä. Ensimmäiset yhdeksän reikää avattiin pelaamiselle 7.7.2017, noin vuoden myöhässä aikataulusta.

  Pohjoinen alue – jälkimmäiset yhdeksän reikää
  Jälkimmäisten yhdeksän reiän alueella oli laaja, n. 20 hehtaarin peltomainen alue. Kyseisen pohjoisen puolen peltoalueen valtasi jokakeväinen tulva. Jotta takaysin alueelle voitaisiin rakentaa mielenkiintoinen ja näyttävät golfkenttä, päätettiin takaysin keskialueelle tehdä isompia maanmuokkaustöitä ja maastoa kohottaa. Maaston kohottaminen tehtiin rakennustyömailta tulevilla ylijäämämailla. Iso osa maamassoista tuli Pasilan Triplan rakennustyömaalta. Ehdoton vaatimus oli, että maamassat ovat puhtaita.
  Maamassojen vastaanottamisesta ja koko kenttäalueen infran rakentamisesta on tehty sopimus KRY Rakennus Oy:n kanssa.
  Alueelle vastaanotetusta maasta saadaan rahaa. Kyseisellä rahalla olemme rakentaneet golfkenttää. Tämä ei ole laitonta, eikä riko vuokrasopimuksen ehtoja! Vantaan Golfpuiston sopimus takaysin maastonmuokkaustöistä ja maan vastaanottamisesta KRY Rakennus Oy:n kanssa oli kiinteähintainen, eli VaGon saama rahamäärä ei ole ollut riippuvainen tuotujen maamassojen määrästä. Väitteet useiden miljoonien hyödystä eivät pidä paikkaansa.
  KRY Rakennus Oy:n kanssa yhteistoimintasopimuksen mukaisen esirakentamisen loppuselvittely on kesken. Golfkentän rakentaminen on noin vuoden myöhässä.
  Olemme olleet koko kentän rakentamisen ajan jatkuvassa vuoropuhelussa kaupungin kanssa. Esimerkiksi tieto maan vastaanottamisesta ja alueelle tulleista määristä on toimitettu Vantaalle kuukausittain. Vantaan Kaupungin eri tahojen edustajat ovat tehneet rakentamisen aikana useita katselmuksia golfkenttäalueella. Myös media on uutisoinut maan vastaanottamisesta golfkentän rahoituskeinona jo vuonna 2016. Vantaan Kuntatekniikan keskus jopa päätti Helsingin Sanomien uutisoinnin (11.2.2016) jälkeen hankkia ostopalveluna valvojan (Sweco/Uudenmaan ympäristötekniikka Oy) suorittamaan näytteidenottoa golfpuiston alueelle tuotavista maamassoista. Missään yhteydessä ei ole ilmoitettu, että golfkentän rakentamiseen toimenpideluvalla ei saisi tuoda maamassoja alueen ulkopuolelta.

  Takaysin maanmuokkauksen yhteydessä alueen pohjoisen alueen peltojen välissä ollut luotisuora oja on siirretty ja sitä on muokattu luonnonmukaisemmin ja esteettisemmin mutkittelevaksi, jolloin se palvelee paremmin golfkentän reitityssuunnitelmaa. Uudenmaan ELY-keskus on lausunnossaan vesilain mukaisesta luvantarpeesta todennut, että golfpuiston alueen läpi kulkenut puro/noro ei ole vesilain mukainen vesistö eikä sitä voida pitää luonnontilaisena. Näin ollen sen muokkaamiseen ELY-keskuksen mukaan ei tarvitse lupaa. Vantaan Kaupungin ympäristökeskus on tästä eri mieltä. Lausunnossaan kaupungin ympäristökeskus on todennut, että purouoman muotoiluun pitää hakea vesilain mukainen lupa. Toimivaltainen viranomainen asiassa on kuitenkin Uudenmaan ELY-keskus.

  Pilaantuneet maamassat

  Olemme saaneet Vantaan Kaupungin tarkastusraportista muutama päivä sitten lukea, että Vantaan palkkaama valvoja Sweco / Uudenmaan ympäristötekniikka Oy on näytteenotoissaan löytänyt pohjoisen alueen maamassoista pilaantuneita maita ja rakennusjätettä. Olemme pöyristyneitä näistä väitteistä ja tämä on tullut meille täysin yllätyksenä. Yhtä yllättyneitä olemme siitä, että ensimmäiset näytteet on otettu 2016, ei pilaantuneista näytteistä ole kerrottu Vantaan Golfpuisto Oy:lle mitään.
  Golfkentän esirakentamista varten alueelle tuotavien maamassojen vastaanotosta ja valvonnasta vastaa KRY Rakennus Oy. Sitowise Oy, KRY Rakennus Oy:n toimeksiannosta, on vastannut Vantaan Golfpuiston geoteknisestä ja ympäristöhallinnan suunnittelusta, valvonnasta ja on suorittanut tehtäväänsä hankkeen suunnitteluvaiheesta lähtien. Golfkenttätyömaalle on saanut tuoda ainoastaan puhtaita maa-aineksia. Tämä on kerrottu kirjallisesti kaikille kuljetusliikkeille, jotka ovat alueelle ajaneet. Jokaisesta kuormasta on vaadittu kuorma-auton kuljettajan kuittaus siitä, mistä kuorma on tulossa, sekä vakuutus siitä, että kuorma on puhdas.
  Kaikki alueelle tuotavat kuormat on tarkastettu portilla, sekä varsinaisen lastin purun yhteydessä. Jos kuormassa on havaittu jotain epäilyttävää, on kuorma eristetty ja tarvittaessa tutkimusten jälkeen poistettu alueelta.
  Alueelle tuotujen maamassojen puhtautta on urakoitsijan ympäristökonsulttina valvonut Sitowise Oy. Konsultti on laatinut toiminnalle omavalvontasuunnitelman, jonka mukaisesti alueelle tuotavista maa-aineksista on otettu koko toiminnan ajan näytteitä.
  Tämän lisäksi kaupunki on tilannut oman seurannan toiselta johtavalta ympäristökonsultilta Sweco Oy:ltä. Myös Sweco on seurannut alueelle tuotavia maa-aineksia lähes koko rakentamisen ajan. Konsultit ovat ottaneet maa-aineksista satoja näytteitä, joista neljässä on ilmennyt kohonneita pitoisuuksia. Vain yhden näytteen kupari-pitoisuudet ovat ylittäneet Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 asetetun ylemmän raja-arvon. Seurantoihin vedoten Sitowise on todennut, että alueen maa-ainekset eivät ole pilaantuneet.
  Sekä Sitowise että Sweco ovat maineeltaan ja kooltaan Suomen johtavia ympäristöasiantuntijaorganisaatioita.
  Golfkenttätyömaalla maa-ainesten seuranta on ollut jopa tiukempaa kuin kaupunkien virallisilla läjitysalueilla johtuen kahdesta eri seurannasta, jotka ovat toimillaan täydentäneet toisiaan.
  Sopimuksen mukaisesti golfkentän alueelle tuotava maa-aines tulee olla pilaantumatonta. Piste! Luonnollisestikin selvitämme asiaa KRY Rakennuksen, Vantaan Kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa.

  Yhteenveto
  Väitteet siitä, että golfkentän rakentamisen sijaan hankkeessa olisi tarkoitus tehdä maan läjittämisellä rahaa, on täysin valheellinen. Vantaan Golfpuiston takana on pitkän linjan golfalan ihmisiä, joiden sydän sykkii golfilla ja joiden tarkoitus on rakentaa kaikki golfarit avosylin vastaanottava golfkeskus pääkaupunkiseudun harrastajille.

  1. Maanläjjitys hakuprosessin ehtona
  Kaupunginjohtaja väittää, että olemme syyllistyneet petokseen, koska ” – Jo tarjouspyynnön ehtona oli se, että maanläjitystä ei tehdä, ja kun yrittäjä vakuutti, että hän ei sitä tule tekemään, hän tuli valituksi.” Tämähän ei pidä paikkaansa ja on helposti todistettavissa alkuperäisestä tarjouspyynnöstä. Emme tiedä missä väitetty yrittäjän vakuutus on tehty, sillä me emme sellaista hakumateriaaleistamme ole löytäneet.
  Vantaan tarkastuskertomuksessa monessa kohtaa todetaan, että ”Valmistelutyöryhmä on kokouksessaan linjannut, että läjitysmaan käyttö rahoituksessa katsotaan poissulkevaksi kriteeriksi,”. Mikäli näin on ollut, se on ollut Vantaan omaa pohdintaa, eikä sitä ole tuotu missään vaiheessa meidän tietoomme ennen kuin luimme sen tarkastuskertomuksessa. Kyseistä asiaa ei myöskään mainita vuokrasopimuksessa. Väite petoksesta on täysin aiheeton.

  2. Maan läjittäminen ilman ympäristölupaa
  Vantaan Golfpuistolla on toimenpidelupa golfkentän rakentamiseksi. Toimenpideluvalla voimme vastaanottaa maata alueen ulkopuolelta ilman ympäristölupaa. Rahan ottaminen ulkoa tuodun maan vastaanottamisesta ei varmastikaan tee siitä laitonta.

  3. Pilaantuneet maa-aineet
  Vantaan Golfpuistoon tuotavissa maa-aineksissa on käytetty moninkertaista valvontaa: YIT maan lähtöpäässä, KRY:n henkilökunta alueen portilla, pistokokeet Sitewise Oy:n toimesta, vastaanottopisteen henkilökunta kippauspaikalla ja Sweco näytteitä ottamalla. Mikäli pilaantunutta ainesta on löytynyt, sitä ei ole a) otettu sisään ollenkaan, b) se on kipattu erilliseen paikkaan näytteidenottoa ja lisäselvitystä varten tai c) mikäli se on havaittu vasta täytöstä, niin aines on eristetty ja kuljetettu jätteenkäsittelylaitokselle.
  Vantaan kaupungin konsultin Swecon näytteiden otossa on vain yksi (1) näyte, mikä ylittää ylemmän ohjearvon rajan, eli katsotaan pilaantuneeksi golfkentän rakentamisessa. Lisäksi Swecon näytteidenottokohdista on kirjattu vähäisiä määriä rakennusjätettä. Tämä johtunee heidän toimeksiannostaan, jossa on ohjattu etsimään täytöstä rakennusjätettä ja ottamaan näyte sellaisesta kohtaa.
  Luonnollisestikin suhtaudumme väitteisiin pilaantuneen maan tuomisesta vakavasti. Lähtökohtaisesti kaikkien alueelle tuotujen maanainesta on täytynyt olla puhtaita ja jossain kohtaa on homma mennyt pieleen. Johtuen kuitenkin moninkertaisesta valvonnasta mm. yhden Suomen isoimman ympäristöasiantuntijayrityksen Sitowise Oy:n toimesta, emme usko että rikoksen tunnusmerkit Vantaan Golfpuiston toiminnassa ylittyvät saadun raportin tulosten perusteella.

  Tutkintapyyntö on jätetty ja poliisi on vasta aloittamassa esitutkintaa. Tuomio on kuitenkin jo tullut. On hyvä, että asia selvitetään nyt perin pohjaisesti. Ja toivotaan, että aurinko vielä jonain päivän paistaa Vantaan Golfpuistoonkin.

  Kunnioittaen
  Ville Nurmi
  Toimitusjohtaja
  Vantaan Golfpuisto Oy

  Jari Koski
  Hallituksen puheenjohtaja
  Vantaan Golfpuisto Oy

  KL1

  No mutta sittenhän kaikki on Vantaan Golfpuiston kannalta hyvin, ja kaikki tutkinnat ja mahdolliset käräjöinnit tulevat osoittamaan Vantaan kaupungin henkilöstön olevan väärässä ja VaGon henkilöstön oikeassa.

  Kai…

  Niin kai – paitsi että on konkurssiin haettu (Vago ja UGG), velkaa kymmeniä ellei satojatuhansia euroja, kassa tyhjä, luottokelpoisuus täydet 0 … mutta muuten menee hyvin ..kai…

  On se sikäli erikoista, että alkaen Vantaan Kaupungin johtajasta, jota varmasti säestää koko armeija asiantuntijoita, Toimialajohtajaan, joka on samalla kaupungin varajohtaja, koko valtakunnan eturivin mediat, ja vihon viimeisenä poliisi omilla sivuillaan, kertovat asioista ihan toisesta näkökulmasta ja silti he ovat väärässä. Kyllä on mielenkiintoista luettavaa kunhan nämä asiat joskus ratkeavat, se voi viedä poliisiltakin vuosia! Mutta se on varmaa, että Vago nykyisten omistajien toimesta ei enää aukea ja alkaa näyttää myös siltä, että myös emoyhtiö UGG on historiaa. Ja artisti maksaa…

  Onhan ristiriitaista tuo Kosken sepustus yllä. Kysehän on selvästi maanläjitystoiminnesta, jonka jopa Koskikin myöntää. Paikalla näkee hyvin selvästi myös sen, että kyseessä on maanläjitys. Maan vastaanottaminen ja läjitys vaatii aina erillisen toimenpideluvan. Siihen kuuluu myös aina ympäristöselvitys. Ei sitä tartte edes kieltää erikseen tarjouspyynnöissä eika alueen vuokraussopimuksessa.Päinvastoin, jos urakoitsija haluaa rahoituskeinona käyttää läjitystä ja rahoittaa hanketta vastaaottomaksuilla, niin siihen hankkeen toteuttajan pitää saada lupa maanläjitykseen kaupungilta. Nythän lupaa ei maanläjitykseen ole ollut. Alueellahan on ollut kyse maanläjityksestä kiistatta.
  Myös tarjousvaiheessa on käynyt selville, ettei rahoitusmuotona läjitysen vastaanottomaksuja hyväksytä. Kaksi tarjousta on jopa hylätty sen takia. Vantaan golfpuistohan on tarjousvaiheessa hyvin selvästi ilmoittanut, miten rakentaminen rahoitetaan ja siihen ei ole kuulunut läjityksen vastaanottomaksuilla rahoittaminen. Lisäksi rakentaja on aiheuttanut korvaamatonta vahinkoa Natura-alueelle luvattomilla läjitystoimenpiteillään. Sitä voitaneen pitää jopa ympäristörikoksena. Tästä ei mainita mitään yllä olevassa rakennuttajan selostuksessa. Samoin ei ole mitään mainintaa , paljonko läjityksen ylijäämämassoista on rahaa saatu ja kenen taskuun nänä miljoonat ovat menneet. Verottajakin on varmaan niistä kiinnostunut. Tässähän on tehty vastaanottomaksuilla bisnestä. Tämä no. kertoo siitä, jotta kyse on ollut myös läjityksestä.
  Rakennuttajalla onkin mennyt asiat sekaisin, toimenpidelupa on se, millä kenttää rakennetaan. Maa-aineksen läjitys ei tässä mittakaavassa sisälly missään tapauksessa toimenpidelupaan. Se vaatii eriilisen läjitysluvan.

  Lainaus Jari Kosken tekstistä: ”…Lausunnossaan kaupungin ympäristökeskus on todennut, että purouoman muotoiluun pitää hakea vesilain mukainen lupa. Toimivaltainen viranomainen asiassa on kuitenkin Uudenmaan ELY-keskus…”

  Onko Vantaan Golfpuisto hakenut lupaa vai ainoastaan tiedustellut luvantarpeesta suoraan ELY:ltä? Onko asiasta mustaa valkoisella? Toisaalta ensimmäinen asiasta päättävä taho on Vantaan kaupunki. Jos sen antama päätös ei hakijaa miellytä, voi hän sitten kääntyä ELY-keskuksen puoleen. ELY:n tapa ei ole antaa sitovia lausuntoja ennakkoon. Asiaa on aikanaan kokeiltu. Jos kaupunki sanoo, että läjityslupa olisi tarvittu ja lupa tarvittu myös puron linjan muokkaamiseen, olisi lupa tullut hakea. (puro liittyy natura-alueeseen). Läjitys kentän alueelle ei käy, sillä Petikossa on toinen paikka puhtaan maan vientiä varten. Läjitys on kaikkiaan huikea golfkentän tekemiseen tehdyn vuokrasopimuksen perusteella, se ei vastaa kommenttia hillitty maanmuokkaus.

  Täällä on esitetty, etteivät asiat hoidu Vantaalla, voin omasta kokemuksesta kertoa, että yhteys vaikka rakennustarkastajiin, niin kyllä viesti liikkuu ja kellot soi. Rakennustarkastuksessa on järkiporukkaa. On täysin eri asia, mikä on ollut Vantaan Golfpuiston tavoite asioitten hoidossa.

  Kysymys Vantaan Golfpuiston vastuullisille: Millainen tietotaso teillä on rakentamisesta ja kuinka pitkä kokemus. Se, että joku teistä on rakennuttanut vaikkapa omakotitalon ei tässä riitä.

  Yhtä asiaa emme ainakaan me sivusta katsoja tiedä eikä ole tuotu esiin. Mitä mahtaa golfkentän maanrakennuksen toimenpideluvassa lukea! Siellä toden näköiseti lukee että jotain että maa-aineksia saa tuoda sinne. Niitähän tuodaan mm kasvualustaksi maata väylille, meteriaalia greeneille, bunkkereihin hiekkaa jne jne. Miten se asia on muotoiltu riippuu millainen rikos on kyseessä tai onko edes maanläjityksen rikosta tapahtunut!

  Yhtälailla voi olla että kahdenväliset sopimukset on laadittu ylimalkaisilla teksteillä vain sivuten neuvottelujen aikaisia keskusteluja ja mitä niissä on kaikkiaan juteltu. Ei olisi ensimmäinen sellainen sopimus kunnilla ja kaupungeilla!

  jo tarjouspyynnössä on paljon ylimalkaisuuksia ja epätarkkuuksia – näitä on varmaan tarjousten jättämisen jälkeen sitten tarkennettu.

  Olen huomannut että näissä sopimuksissa on huonosti ja vähänlaisesti tekstiä ja ei välttämättä ole kaikkia asioita edes kirjattu.
  Oikeudessa sitten luetaan ja tutkitaan tarkoin mitä sopimuksiin on kirjattu – puheet esim kaupungin virkamiesten kesken tai puheet ylipäätään neuvottelupöydässä ovat toissijaisia asioita.

  Mutta ei huolta – viranomaiset mm. poliisi tutkimukisissaan sen sitten kertoo ja jos oikeuteen mennään niin sitten kestää vuosikausia ennen kuin on lopullinen ratkaisu selvillä – kuka maksaa, minkä verran ja kenelle! Veikkaisin että aika paljon!

  Näyttäisi siltä ettei kenttä aukea ollenkaan tänä kesänä ja saa nähdä aukeaako jatkossakaan mikä sinällään on harmi. Lyhyeksi leikattuja alueita jos ei hoideta ollenkaan niin vuoden päästä on ne alueet käytännössä menetetty tai ainakin vaatinee suuria toimia pelikuntoon saattamiseksi.

  En ole kummankaan tai minkään muun osapuolen puolestapuhuja kuin normaalin pelaajan kantilta katselen asioita ja tein näistä tiedoista, mitä nyt on julkisia, omia huomioitani.

  Kokemusta mulla on muustakin maanrakentamisesta kuin vain omakotitalon pohjien kaivamisesta sekä on kokemusta kunnallisen sektorin sopimusten laadinnasta.

  Golferman: ”Yhtä asiaa emme ainakaan me sivusta katsoja tiedä eikä ole tuotu esiin. Mitä mahtaa golfkentän maanrakennuksen toimenpideluvassa lukea!”

  Käsittääkseni tässä on myös merkittävää se, että onko ko. rakentajilla ollut maanläjityslupa ja olisiko se tarvittu. Se, että kaupunki on hylännyt kaksi tarjouksenantajaa juuri läjitykseen vedoten on vahva evidenssi sille, että läjityslupaa ei ole.

  Nyt kun kentän operoija on konkurssissa, niin kaupungin täytynee miettiä jatkoa. Ilmeisesti kaupungin kannalta taloudellisinta olisi löytää uusi toimija jatkamaan toimintaa. Mielenkiintoista nähdä millä ehdoilla uutta toimijaa haetaan (jos tähän päädytään). Eli onko esimerkiksi maantäytöille tehtävä jotain. Viime talvenahan maantäytöt aiheuttivat tulvia ja uhkasivat luonnonsuojelualuetta.

  Tarkoitin sitä että kun on haettu ja myönnetty kentän raknatamiseen lupaa jossa ihan varmasti on mainintaa kentän raknatamiseen tarvittavien uusien maamassojen tuontiin ja tarpeettomien ylijäämämaiden poisvinetiin niin onko määritelty määrille jotain rajoja? Onko määritelty tuotaville massoilla varastointiin aikarajoaja yms Niitä ne sitten siellä oikeudessa puivat jos sinne saakka joudutaan. Jos ei ole rajoa eikä sitä että millaisia maat ovat tai mistä ne kentän rakentamiseen tuotavat lisämaat tuodaan voi olla hankalaa saada raantajia vastuuseen noista läjityksistä – se jää nähtäväksi.

  Yhtiöitä on haettu konkurssiin ja sinä on vielä aikaa esim maksaa velat pois. Jos ei päästä sopimukseen velkojien ja konkurssiin hakijoiden kanssa sitten vasta yritys joutuu selvitustilan kautta konkurssiin. Voivat siis vielä tästä selvitä jos jollakin on takataskussa massia (vaikkapa ehkä niistä maista saatuja) käyttää!

  Tarkoitin sitä että kun on haettu ja myönnetty kentän raknatamiseen lupaa jossa ihan varmasti on mainintaa kentän raknatamiseen tarvittavien uusien maamassojen tuontiin ja tarpeettomien ylijäämämaiden poisvinetiin niin onko määritelty määrille jotain rajoja? Onko määritelty tuotaville massoilla varastointiin aikarajoaja yms Niitä ne sitten siellä oikeudessa puivat jos sinne saakka joudutaan. Jos ei ole rajoa eikä sitä että millaisia maat ovat tai mistä ne kentän rakentamiseen tuotavat lisämaat tuodaan voi olla hankalaa saada raantajia vastuuseen noista läjityksistä – se jää nähtäväks

  Tuon ei pitäisi olla rakettitiedettä. Kyse oli golfkentän rakentamisesta, ei maiden tuomisesta eikä missään nimessä ylijäämämaiden poisvienneistä. Ei kai golfkenttää niin rakenneta, että tuodaan ensin x kertaa tarpeen yli maita ja sitten määrätyn ajan jälkeen viedään ne pois.

  Ainakaan tähän mennessä ei ole esitetty kovaa dataa siitä, että arkkitehti Martin Ebertin suunnitelmissa oli vaatimus roudata yli 1,8 miljoonaa irtokuutiota ylijäämämaata kentän toteuttamiseksi. Jutuista jää mielikuva, että päinvastoin kevyttä muokkausta ja mm. puro jäisi entiselle paikalleen.

  Taitaa mennä nyt asioita aika pahasti sekaisin. Maanrakennustöitä tehdessä lähes poikkeuksetta joutuu läjittämään maa-aineksia. Eihän nyt helvetissä joka kuormalle voi olla valmista loppusijoituspaikkaa; täyttömaa, rakennekerros, pintakerrokset yms ! Tavraraa tulee työmaalle ja sitten ne siirretään urakoitsijan toimesta asianmukaiseen paikkaan ja rakenteeseen SUUNNITELMIIN pohjautuen.

  Nyt ilmeisesti tontille on otettu maa-aineksia joiden lopullista sijoitusta ei tiedä kukaan ja tämä on todellakin luvanvaraista.

  Työmaalla olevista massoista ei ole ainakaan täällä esitetty mitään mikä osoittaisi ettei niitä käytettäisi kentän rakentamiseen ?!

  Jos käsitys on ettei Vantaan kaupungilla ole laisin tietoa mitä golfkentän rakentaminen edellyttää, ei se voi pitää paikkaansa. Melko rinnakkaisin ehdoin mm. maan käsittelyn ja pinnanmuokkauksen suhteen lienee kaupunki myöntänyt luvan Hiekkaharju Golfin laajennuksen rakentamiseksi yhdeksän reijän osalta kuin mikä koskenee Petikkoa/Vantaanpuistoa. Hiekkaharju meni nähdäkseni melkolailla putkeen. Eli ei kaupunki ihan metsäläisenä ole voinut kenttäasiaa käsitellä, jos samat henkilöt ovat olleet puikoissa sekä Petikon että Hiekkaharjun tapauksissa, seuranneet Hiekkaharjun rakentamista ja valmistumista.

  Tämä on kantani, joka pohjaa tavallisen golfaajan normaaliin järkeilyyn. Kumpiakaan papereita en ole nähnyt ja pelannutkin vain jonkin verran Hiekkaharjussa ynnä tiedän Petikon maa-alueen.

  Maankaatopaikan (maanläjitys)toiminta edellyttää aina ympäristölupaa. YSL27.1 &
  Myös maa-aineksen läjittäminen ilman suunnitelmallista hyödyntämistä rinnastetaan lain mukaan maankaatopaikaksi. Mahdollisuus haittavaikutuksista johtuvien ylijäämämassojen laajamittainen sijoittaminen on aina luvanvaraista toimintaa. Tässä tapauksessa varsinkin, koska toimintaa on harrastettu suojellun Natura-alueen sisällä. Natura-alueelle on syntynyt jopa 15 hehtaarin suuruinen järvi. Pilaantuneita maita on myös löytynyt. Suhteutettuna tutkittuihin kuormiin, niin pilaantuneita maita on tuotu tuhansia kuormia. Helsingissä on varauduttu noin 0,5 milj. kuution läjitykseen vuositasolla. Nyt on ollut kyse 1,8 milj. kuutiosta, joka on hirvittävä määrä ja se kyllä näkyy paikan päällä.
  Nyt aluetta on kiistatta käytetty läjitysalueena ja siihen olisi tarvittu lupa. Nyt rakennuttaja yrittää päästä 1,8 miljoonan kuution maantuonnista väittämällä sitä maa-ainesten vastaanottamiseksi. Näin suurta maa-ainesmäärää ei voida enää pitää määräaikaisena vastaanottona, vaan se on kiistatta läjitystä ja täten luvanvaraista toimintaa. Mielenkiintoista on myös, että laskuja on maksamatta ja ulosotossa, vaikka 1.8 milj. kuutiosta on saatu vastaanottomaksuja 7-9 miljoonaa euroa ja rakennettu ysi on maksanut 2,6 milj. euroa. Missä on loput saadut rahat?
  Hiekkaharjuun vertaus ontuu, koska vain Petikko on kaupungin mailla. Hiegin alueella ei maanomistaja suostu tällaiseen läjitykseen.

  Monikko
  Jos käsitys on ettei Vantaan kaupungilla ole laisin tietoa mitä golfkentän rakentaminen edellyttää, ei se voi pitää paikkaansa. Melko rinnakkaisin ehdoin mm. maan käsittelyn ja pinnanmuokkauksen suhteen lienee kaupunki myöntänyt luvan Hiekkaharju Golfin laajennuksen rakentamiseksi yhdeksän reijän osalta kuin mikä koskenee Petikkoa/Vantaanpuistoa. Hiekkaharju meni nähdäkseni melkolailla putkeen. Eli ei kaupunki ihan metsäläisenä ole voinut kenttäasiaa käsitellä, jos samat henkilöt ovat olleet puikoissa sekä Petikon että Hiekkaharjun tapauksissa, seuranneet Hiekkaharjun rakentamista ja valmistumista.

  Tämä on kantani, joka pohjaa tavallisen golfaajan normaaliin järkeilyyn. Kumpiakaan papereita en ole nähnyt ja pelannutkin vain jonkin verran Hiekkaharjussa ynnä tiedän Petikon maa-alueen.

  Vähän on mutkia suoristettu 😀

  Hiekkaharju on laajennettu noin 2011 eikä nykyiset osake-enemmistön omistajat ole tuossa olleet mukana. Ei ole ainakaan uutisoitu, että kentälle olisi roudattu valtavia määriä ylijäämämaita. Tätä vahvistaa se, että melko tasainen Hiekkaharjun kenttä on. Pari lisäreikää tehtiin muutama vuosi sitten pikkukentälle. Tämäkin oli entisen hallinnon toteuttama projekti eikä valtavia läjiä näkynyt. Luonnollisesti jotain maanmuokkausta on tehty molemmissa projekteissa.

  Hmm, onko se ”raffin” savimaa roudattu sinne vai oliko peltopohja savimaata, kuten olen aina luullut.

  Taitavat olla seurakunnan maita Hiekkaharjun maat, eli eri vuokranantaja. Jos olisin seurakunnan maaomaisuuspäällikkö, niin lähtisin tulevaisuudessa siitä, että mikään mitä uuden hallinnon kanssa sovitaan ei pidä ja kaikesta pitää olla kirjalliset sopimukset ja dokumentit.

  Hiekkaharjun nykyiset laajennukset tehtiin ennen United Golf Groupin äänivaltaomistajaksi tuloa. Maat on vuokrattu seurakunnalta ja yksityiseltä maanomistajalta. UGG ehkä suunnitteli läjitystä kentän laajennusosalle, en tiedä.

  Golfinvihollinen39:lle – Tekstissäni on kyse Vantaan viranomaisista, ja toimenhaltijoista jotka käsittelevät mm. golfkenttiä koskevia asioita, ei muusta. Sisälukutaito on hyvä ominaisuus, mutta ymmärtäminen vielä parempi.

  Kaupungin myönnettyä luvan, kaupunki myös valvoo, menikö kaikki luvan mukaisesti. Hiekkaharju tarvitsi uusimmalle kentälleen nivaskan lupia. Haki useampaa, kuin sai. Vantaan määräyksiä noudatetaan Vantaalla. Hiekkaharjussa, lupaan kirjattiin tarkat määräykset mm. maan pinnan korkeuksista jne. Hiekkaharjussa jouduttiin tinkimään esim. korkeuseroista, koska muotoilumaata ei saatu vesiesteistä, joiden syvyys jouduttiin puolittamaan. Esteet eivät olisi syvinä enää kantaneet niille ajateltua, kasteluun tarkoitettua vesikuormaa (vrt. ottolupa Keravanjoesta). Muotoiluun korvaavaa maata ei saanut tuoda, eikä tuotu.

  Kaupungin väki ei rakenna kenttiä, vaan myöntää tai epää lupia sekä valvoo lupien noudattamista. Jos yksi kenttälupa on myönnetty, on jo silloin pitänyt perehtyä luvan myöntämisen edellyttämiin asioihin.

  Juupas eipäs näyttää jatkuvan.
  Kirjoituksista päätellen Vantaan Golfpuisto on vuokrannut rakentajalle osan
  Vantaalta vuokraamaansa golf-kentän rakentamiseen tarkoitettua maata läjitystä varten. Vuokraus on loppunut 1.5, jonka perusteella tämä vuokraaminen ja sen aikana tehty toiminta ei olisi ollutkaan vuokrasopimuksen vastainen – tai siis Vantaa ei voisi vuokrasopimusta lopettaa, koska rike on korjattu ennen lopetusilmoitusta.
  Tämä on Vantaan Golfseuran peruste kiistää sen mielestä laiton irtisanominen.

  Jos ja kun on tarkoitus rakentaa golfkenttä vuokrasopimuksen mukaisesti, on vaikea löytää syytä, miksi osa alueesta olisi pitänyt vuokrata hetkellisesti rakentajalle.
  Mitähän kaikkea tällaisella rajallisella jatkovuokraamisella lopulta voitaisikaan tehdä?

  Jatkan golftintin tekstiä kysymyksellä: jos maata läjitettiin 1,8 mijoonaa kuutiota, ja jos vuokrasopimus rakentajan kanssa läjitystä varten loppui, veikö rakentaja maat mukanaan vai missä ne ovat nyt?

  KL1

  Tällä forumilla ei selvästikään ymmärretä Ville Nurmen ja kumppaneiden golfystävällistä toimintaa!

  Siis eikös tämä nyt ole ihan selvää:
  – VaGo voitti tarjouskilpailun, koska sen tarjous oli ylivoimaisesti paras ja koska VaGo ei tarjouksen yhteydessä kirjattuun kustannusselvitykseen kirjannut rahoitusta maan läjityksellä
  – VaGo on vuokrannut Vantaan kaupungilta vuokraamansa maat jollekin firmalle, joka ei ole läjittänyt maata ko. alueelle, vaan tuonut valtavan määrän maata golfkentän rakentamista varten, ei mistään muusta syystä
  – VaGo ei ole rikkonut vuokrasopimusta eikä myöskään tarjouskilpailun ehtoja, koska kaikki läjityksestä saatu raha on ohjattu muualle eikä kentän rakentamiseen! Vantaan kaupungin ehtonahan oli, ettei kenttää saa rahoittaa maan läjittämisellä. Ei ole rahoitettu, mistä osoituksena maksamattomat laskut ja konkurssivaade
  – VaGo ei myöskään ole rikkonut mitään muutakaan sopimuksen pykälää, vaikka vuokrasikin vuokraamansa maat kolmannelle osapuolelle, koska vuokraaminen tapahtui puhtaasti golfillisia arvoja kunnioittaen ja niiden vuoksi ja koska vuokrasopimus päättyi ennen kuin kaupunki ehti asiaan puuttua

  Siis onhan tämä täysin selvää, että Ville ja kaverit ovat toimineet täysin pyyteettömästi, rehellisesti ja kaikkia mahdollisia lakeja ja sopimuksia kunnoittaen!

  Olikos tänään jo aprillipäivä..?

  Kannattaa katsoa Wikipediasta sosiopaatin ja psykopaatin määritelmät ja heittää ihan villi veikkaus keneen ko.määritelmät sopivat. Kun oikein kovasti uskoo omaan tarinaansa, se muuttuu todeksi ja sitä ei kukaan tai mikään voi vääräksi todentaa. Mutta tämä Suomen golf-skenen synkin ja mustin tarina saa lopullisen sinettinsä vasta vuosien päästä, jos silloinkaan vaikka poliisit miten hyvin työnsä tekisivät. Vielä tulee monta alalla toiminutta nimeä nousemaan esiin ja mitä ihmeellisempiä kiemuroita tullaan kuulemaan. Toivotaan vain, että syyttä suotta kärsineet ihmiset saavat oikeutta ja tämä synkkä episodi tulee päätökseen.

  Helsingin hovioikeus on antanut laittoman maankaatopaikan perustamisesta tuomion. Pariskunta halusi maisemoida pihaansa. Pariskunta teki maisemoinnista urakkasopimuksen yrittäjän kanssa. Pihapiiristä muodostui laiton maanjätteen maankaatopaikka, koska savipitoista maa-ainesta laitettiin maahan ilman ympäristölupaa lähes 4000 kuutiota. Lupa vaaditaan aina, kun savimaata viedään jonnekin muualle kuin virallisille maankaatopaikoille. Ympäristölupaa ei toiminnalle oltu haettu, eikä sitä olisi edes annettu.
  Hovioikeus katsoo päätöksessään, että alueelle on ollut tarve suunnitellulle maisemoinnille. Hovioikeus pitää uskottavana, ettei suoranaisena tarkoituksea ollut perustaa maankaatopaikkaa, vaan maisemointi. Hovioikeus katsoi myös, ettei pariskunta ole maisemointisopimusta allekirjoittaessaan tarkoittanut sallia kiinteistön käyttämistä maankaatopaikkana. Näin ollen hovioikeus katsoo, että pariskunta on menettelyllään syyllistynyt perusmuotoiseen ympäristön turmelemiseen. Toinen sai vankeutta 60 pv ehdollisena ja toinen 60 pv vankeutta ohdottomana.
  Tässä esim. tuomiosta pienestä muotoilusta, Petikossa oli vähän isompaa muotoilua.
  Päätös on julkinen ja sen voi lukasta oikeuden päätoksistä. Uutinen oli myös lehdessä.

  UGG haettu konkurssiin 12.7, virallista tietoa, eli se siitä sitten…

  Ei panna vielä pisteitä. UGG on emoyhtiö, joka koostuu kolmesta Oy:stä. Nyt on olemassa vasta UGG:ta koskeva hakemus. Ainut osakasyhtiö UGG:ssa on Hiekkaharju, jossa on aika paljon yksittäisiä osakkaita, miten tämän käsittely? Muissa osakkaat lienevät samoja kuin UGG:ssa. Epäilen, ettei kokonaisuus mene tuosta vaan. Odotellaan, millainen päätös tulee ulos. Ihmetellään sitten lisää.

  Meniköhän Monikko sulla nyt asiat ihan oikein? UGG:n omistaa ja taustalla ovat Supergolf, HLR Golf Academy, Ville Nurmi sekä Kari Laakso ainakin ja saattaa olla omistajian muitakin tahoja.

  UGG eli kondersin emoyhtiö hallinnoi rakenteilla olevaa Vantaan Golfpuistoa, Leppävaarassa sijaitsevaa harjoituskeskusta Continental Golf Parkia sekä jo 1990-luvulla avattua Hiekkaharju Golfia josta yritys osti hieman yli 70 prosenttia eläkkeelle jäävältä Pekka Nikkaselta.

  Hiekkaharju Golfissa säilyy jatkossakin n. 280 yksityistä pienosakkeenomistajaa.

  United Golf Group yhdistää golfkenttiä

  UGG haettiin jo ennen jussia konkkaan ja nyt 12.7 on tästä oikeus tehnyt päätöksen että yritys ajautuu konkurssiin. VaGo haettiin myös konkkaan mutta se maksoi konkursiin hakijan velat veks ajoissa ja näin ei konkurssihakemus raukesi.

  Jos oikein ymmärsin tilanteen niin nyt on UGGn omistamat osuudet avoinna tai myynnissä tai jokin muu kohtalo VaGolla, Golf Parkilla ja Tikkurilan Golfkeskuksella(hiekkaharju golf). Onkin jäännää katsella miten niiden käyp!

  ps. rahamiehille vikn vink .. saattaisi saada hiekkaharjun golfin osakkeiden enemmistön kohtalaisen edullisesti!

  KL1

  Joku tekee näköjään tälläkin konkurssilla isot rahat ja vetäytyy hyvin (…) ansaitulle eläkkeelle…

Esillä 25 viestiä, 1 - 25 (kaikkiaan 64)
Vastaa aiheeseen: Vantaan Golfpuisto vastaa

Etusivu Foorumit Yleistä Vantaan Golfpuisto vastaa