Pelitoiminta jatkuu Kuusamo Golfissa kaudella 2018 normaaliin tapaan. Kentälle on palkattu kaksi työntekijää.
Kotimaa |
8.4.2018

Kaupungista Kuusamon golfkentän pelastaja?

Lopullisen ratkaisun asiassa tekee kaupunginvaltuusto.

Kuusamon kaupunki on ottamassa vastuun Kuusamon Petäjäkankaalla sijaitsevasta golfkentästä. Kentälle jouduttiin etsimään uutta pyörittäjää, kun sen toiminnasta vuokralaisena vastannut Kuusamon Golf Oy asetettiin konkurssiin viime marraskuussa.

Kentälle haettiin ensisijaisesti yksityistä toimijaa, mutta sopivaa jatkajaa ei kuitenkaan löytynyt.

Kaupunginhallitus päätti pääsiäisen alla pitämässään kokouksessa niukalla äänienemmistöllä (6–5) sijoittaa kenttään 250 000 euroa. Kaupunginjohtaja Jouko Mannisen alkuperäisen esityksen mukaan summa oli tuplasti suurempi, mutta hän muutti pohjaesitystään.

Lopullisen päätöksen asiassa tekee kau­pun­gin­val­tuus­to, jolle esitetään talousarvion investointiosaan mainittua neljännesmiljoonan suuruista summaa. Tällä hankittaisiin kentän hallintaan oikeuttava vuokrasopimus, itse kenttä ja sen oheisrakennukset sekä kentänhoitolaitteita.

­Kent­tä on ra­ken­net­tu Kuusamon kaupungin omistamalle, noin 100 hehtaarin kokoiselle alueelle. Tämän lisäksi kaupunki omis­taa kaa­voi­tet­tua ja kaa­voit­ta­ma­ton­ta ra­ken­nus­maa­ta ­ken­tän tun­tu­mas­sa. Kaupunginhallitus perusteli päätöksessään, että ­ken­tän toi­min­nan jat­ku­mi­nen tur­vaa par­hai­ten kau­pun­gin maa­o­mai­suu­den ar­von säi­ly­mi­sen.

Golfyhtiön konkurssipesän velkojainkokous pidettiin maaliskuussa. Velat ovat yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Eniten saamisia on Finnveralla ja Kuusamon Osuuspankilla.

Kuusamon Golfin 18. reiällä sokkolyönnin vaarat minimoidaan näyttävän kellon kilautuksella.

Vajaat viisi vuotta sitten valmistuneen kentän toiminta on ollut alusta alkaen tappiollista. Myös kaupunki sai olla mukana tukitalkoissa, sillä se lupasi jättää vuokran perimättä kolmen vuoden ajalta, mikäli vuodet olisivat tappiollisia.

Golfyhtiö maksoi kaupungille kentän maa-alueesta vuokraa 20 000 euroa vuodessa. Vuokra oli Koillissanomien mukaan maksamatta viime marraskuussa myös vuoden 2017 osalta.

Yhtiö kävi jo vuonna 2015 lainaneuvotteluja velkojiensa kanssa. Lainaa ei kyetty lyhentämään ja apua haettiin myös osakkailta.

Ken­tän ra­ken­nus­kus­tan­nuk­set olivat noin kolme mil­joo­naa eu­roa, josta osakkaiden osuus oli 600 000 euroa. Holiday Club rahoitti hanketta 600 000 eurolla ja Kuusamon kaupunki 300 000 eurolla. Loput kustannettiin lainarahalla.

Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajilla ei ollut vastikevelvollisuutta. Osakkaita on ollut enimmillään 130.

Lähde: Koillissanomat

Sananvaihto kentän tulevaisuudesta käynyt kiivaana

Petäjäkankaan golfkenttä on noussut Kuusamossa talven aikana isoksi puheenaiheeksi.

Osa paikallisista veronmaksajista pitää selvänä, että lisäarvoa matkailuun tuovan kentän jatkuvuus on taattava, kun toiset taas kysyvät, miksi kaupunki ottaa kontolleen tappiota tuottavan kentän.

”Golf-kent­tä ei ole tuot­ta­nut voit­toa, kun kat­soo yri­tyk­sen lii­ke­vaih­toa. Jos kent­tä tu­li­si kau­pun­gin kä­siin, se jäi­si sil­le py­sy­väs­ti ei­kä sii­tä pääs­täi­si eroon”, kaupunginjohtajan esitystä vastaan äänestänyt Tarmo Raatikainen (vas.) sanoi.

Kuusamo Golf ry:n puheenjohtaja Hannu Virranniemi puolestaan totesi, että ”golfkenttä ja pelitoiminta tuottaa kaupungille enemmän kuin siitä on kuluja”

Toimittaja Petri Karjalainen kirjoitti viime marraskuussa Koillissanomissa, ettei kenttä voi jäädä kesannolle.

”Ke­san­to­maa Kuu­sa­mon Tro­pii­kin vie­res­sä oli­si lii­an kova ima­go­tap­pio kyl­py­läl­le ja sen omis­ta­jal­le Ho­li­day Club Re­sorts Oy:lle”, Karjalainen totesi kolumnissaan.

Tätä taustaa vasten kaupunginhallituksen pelastusrenkaanheitto-operaatio vaikuttaa odotetulta ratkaisulta.

Karjalainen muistutti, että han­ke käynnistyi vuon­na 2004. Jos ken­tän osak­kuuk­sia oli­si pääs­ty myy­mään suun­ni­tel­lus­ti ta­lou­den nou­su­suh­dan­tees­sa 2006-2007, ti­lan­ne saat­tai­si ol­la toi­nen.

”Ken­täs­tä teh­dyt use­at va­li­tuk­set lyk­kä­si­vät lo­pul­li­sen ra­ken­ta­mis­pää­tök­sen vuo­teen 2011, jol­loin ta­lous ma­ta­si poh­ja­lu­ke­mis­sa, ei­vät­kä osak­kuu­det enää käy­neet kau­pak­si.”

Ongelmana Kuusamossa on nimenomaan ollut omien, seudulla asuvien harrastajien vähyys. Green fee -pelaajien määrä mukavasti turisteja vetävällä paikkakunnalla on sen sijaan ollut varsin hyvä.

Kuusamon kaupungin nettisivujen mukaan seuraava kaupunginvaltuuston kokous pidetään 16. huhtikuuta. Se on merkittävä päivä kaikille Kuusamon golfkentän ystäville, ja toisaalta vastustajillekin.

Kommentit

Vastaavia ongelmia on monillakin paikkakunnilla, joissa väestöpohja ei riitä yksin golf-kenttien ylläpitoon itseään kannattavasti, eikä osakeomistusten määrä ole riittävä kohtuullisen hoitovastikkeen säilymiseen.

Jos liikunta-ajattelussa golf nähtäisiin virallisesti ikäriippumattomana liikuntamuotona, joilla on todistetusti hyviä pitkäkestoisia vaikutuksia, eikä se pääosin kävelynä ole äärimmäistä, joka sopii siten seniori-ikäisille ja muillekin ikäryhmille erinomaisesti.

Golf kentän osaomistus tai sen osittainen hoitovastuu osana kaupunkien ja kuntien liikuntatointa olisi siten hyväksyttävää uusinakin liikuntamah-dollisuuksina, joka seniorienkin ongelma usein onkin. Sopivan harmitonta ja silti kevyttä kuntoa ylläpitävää tapaa ei aina ole.

Tällöin kaupunkilaisten tai kuntalaisten erityisasema tulisi tosin todeta myös heille vastineena kuuluvina huokeina kentän käyttömaksuina.

Tilannetta voi hankaloittaa usein sidokset hotelli ja matkailutoimijoiden intresseihin, mutta kaupunki-kunta omistaja viisaasti toimiessaan voi myös luopua omistusosuudestaan mikäli golf kentän tulevaisuus muulla tavoin on nähtävissä.
Tämähän on sopimuksellinen lähtökohta.

Oma kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.